Obszary działań

 
  NAUKA, KULTURA, EDUKACJA I WYCHOWANIE
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej,
   obywatelskiej i kulturowej
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
   oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • działalność charytatywna
  • ochrona i promocja zdrowia
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
   i współpracy między społeczeństwami
  • promocja i organizacja wolontariatu